Општа болница Панчево

На основу Закључка 51 бр. 112-10323/2018 од 29.10.2018.год. и Закључком 51 бр. 112-11582/2018 од 30.11.2018.год. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01- 1245/19 од 13.02.2019.год., све у вези са чл.7. 8. и  9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти________1 извршилац;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005 године и завршена  специјализација  из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

б) Доктор медицине  ______________________________________________3 извршиоцa;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године.

 - на основним студијама медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

- стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

в) Медицинска сестра/техничар на болничком одељењу_______________3 извршиоца;

 

- средње образовање здравствене струке у трајању од најмање 4 године,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

г) Техничар одржавања одеће- праља________________________________1 извршилац;

 

- основно образовање.

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету/средњој/основној школи

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (достављају здравствени радници)

- Лиценцу за рад (достављају здравствени радници)

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

 

                                                                                                     ДИРЕКТОР

                                                                                     ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

                                                                                                др Слободан Овука