Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

                                                                                                                                   Засновати радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца,  за следеће радно место у Заводу за јавно здравље Пожаревац:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршен медицински факултет – VII-1 степен стучне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Минимум две године радног искуства у струци из области здравства;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету – VII-1 степен стручне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Уверења о личним подацима из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
 • Фотокопију возачке дозволе.

 

 1. СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ - 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршна висока струковна медицинска школа, VI степен стручне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • фотокопију дипломе o завршеној високој струковној школи –VI степен стручне спреме;
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР - 2 (два) извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршна средња медицинска школа, IV степен стручне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • фотокопију дипломе o завршеној медицинској школи  – IV степен стручне спреме;
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе.

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – 1 (један) извршилац

 

 • Завршна средња медицинска школа, IV степен стручне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • фотокопију дипломе o завршеној медицинској школи  – IV степен стручне спреме;
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе.

 

 1. ЧИСТАЧИЦА У ЗДРАВСТВУ – 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршена основна школа – I степен стручне спреме

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • фотокопију дипломе о завршеном основном образовању – I степен стручне спреме.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:  012/222-690.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За оглас“ , сваког радног дана од 07:00 до 14:30 часова.

 

В.Д. Директора Завода за јавно здравље Пожаревац

др Ана Јовановић