Завод за јавно здравље Ужице

 На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.384 од 29.01.2019. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

 

                                                            ОГЛАС 

                                  за заснивање радног односа на одређено време

 

са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова спремачице просторија у којима се пружају здрвствене услуге, у Служби за послове менаџмента, правне, економско финансијске, административне, техничке послове и сл. послове - Одељење за јавне набавке, техничке послове и одржавање, на одређено време, на период од 3 месеца, због повећаног обима посла и потребе да се наведени послови изврше благовремено.

           

       Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

 

- основно образовање (завршена основна школа)

 

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • уверење о држављанству,
  • сведочанство о завршеној основној школи
  • доказ о промени презимена, уколико је кандидат променио презиме

 

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном предајом  или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

ВД ДИРЕКТОРА

 др Влатка Стевановић