Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (“Сл.гласник РС” број 106/18), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број  112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), закључка Комисије за  давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-655/2019 од 25.01.2019 и одлуке вд директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  191/19 од  11.02.2018.год., расписује се:

 

                                                                          ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-возач санитетског возила-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на неодређено време  са пробним радом у трајању од месец дана.

 

Опис посла возача санитетског возила

Врши хитан санитетски превоз пацијената. Врши санитетски превоз пацијената који

није хитан али је оправдан и медицински неопходан. Врши превоз у медицинске

и немедицинске сврхе. Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената.

Одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилу. Врши

хитне поправке на возилу којим је задужен у границама својих стручних и практичних знања. Брине о исправности возила.Одвози их на технички преглед и сервис и

 одржава беспрекорну хигијену возила.Попуњава путне налоге на основу којих је

извршио превоз почев од примљеног погонског горива, часова рада,

пређене километраже збирно и појединачно по реалацијама, време одласка и

доласка и слично. Обавља  механичарске/браварске/водоинсталатерске и сличне послове као и друге радове одржавања и поправки (занатско одржавање и хитна поправка на згради болнице, а посебно на водоводној и канализационој мрежи, замена једноставних склопова, резервних делова на  водоводној и канализационој мрежи, мањи занатски радови на одржавању зграде браварске и машинске струке и слично). Обавља стручне послове одржавања. Обавља стручне и техничке послове одржавања. Даје предлоге за редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова.Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове  по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- завршена средња школа ( III или IV степен)

-возачка дозвола Б категорије

-радно искуство најмање годину дана на пословима возачима

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој школи (III или  IV степен стручне спреме);

-уверења о држављанству не старије  од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију возачке дозволе;

- CV

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријаве  је 8 дана од дана дана објављивања огласа на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 10  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

                                                                                                      ВД директор

                                                                                        Специјална болница за интерне

                                                                                                 болести Врњачка Бања

                                                                                                     Др Вања Балшић