Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 106/18), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број 112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Закључка Комисије за  давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018.год. и одлуке вд директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  190/19 од 11.02.2019.год., расписује се:

 

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- администрaтор базе података-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на неодређено време, са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла  администратора базе података

Имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изaбраном  клијент-сервер систему за управање базама података.

Одржава базе података-контрола интегритета, индексирања и израда копија у изабраном клијент-сервер систему за управљање базама података.

Врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему.

Стара се о исправном уношењу података у базе информационог система установе.

Врши претраживање базе података информационог система.

Пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја.

Планирање и израда backup/restore и disaster recoveru процедура.

Спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података.

Повезује и врши миграцију података ка другим ситемима за управљање базама података.

Доставља извештаје надлежним органима и организацијама.

За свој рад је одговоран  директору. Oбавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

-образовање на основним студијама  у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису  

  који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-образовање на студијама  у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо

  образовање  до 10.септембра 2005.год.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-oригинал или оверену копију дипломе о вишој стручној спреми на факултету

  електротехнике или факултету информационих технологија;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију);

 

 

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-CV.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту  Националне службе

за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање  и  сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 10  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

                                                                                                              ВД Директора

                                                                                      Специјална болница за интерне

                                                                                                        болести Врњачка Бања

                                                                                                           др Вања Балшић