Дом здравља Блаце

                На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), и члана 21. Статута Дома здравља Блаце, Директор Дома здравља Блаце  расписује,

 

                                                                       О Г Л А С  

                                                   ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, и то:

 

 Медицинска сестра/техничар у Одељењу кућног лечења и  неге – 1 (један ) извршилац.

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре - техничара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце.

 

Посебни услови за заснивање радног односа су:

 

- стручна спрема/образовање

Средња  медицинска школа у трајању од четири године општег смера.

                  - додатна знања/испити/радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат треба да достави:

 

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
  • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту,
  • Оверену фотокопију лиценце
  • Неоверену фотокопију личне карте,

 

Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос, и

 

 

Уколико изабрани кадидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласнот за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Блаце.

 

Оглас објсвити код Националне службе за запопшљавање, и на web страници Министарства здравсља Републике Србије.

 

Рок за подношење пријеве је 8. дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

 

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава

 

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем поште на одресу: Дом здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место медицинска сестра/техничар у Одељењу кућне неге и лечења “.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом  документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос.

 

 

                                                                                                               Директор

                                                                                                         др Радољуб Дуњић

                                                                                                     спец. интерне медицине