Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 688/1 од 04.02.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за финансијско-рачуноводствене послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

MAГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Прима и складишти робу у магацин. Издаје робу из магацина. Чува, класификује и евидентира робу. Контролише стање залиха складиштене робе. Учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина. Наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством. Води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање. Врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком. Одговара за хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.

 

Услови:

  • средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору,
  • знање рада на рачунару,
  • организационе способности.

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСMAГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије