Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 768/1 од 06.02.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за HIV инфекцију, ППИ, хепатитисе и туберкулозу Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца службе. Припрема, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију и води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној кореспонденцији. Комуницира са странкама путем телефона.  Спроводи странке према протоколу. Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката. Пружа подршку у обради података из делокруга рада. Обезбеђује административно-логистичку подршку за организацију састанака, надзорних и верификационих посета, едукација, радионица и сл. вођење записника и листе евиденција са састанака и вођење евиденције о роковима за извршење задатака од стране запослених у Одељењу  или од стране партнера у спровођењу програма/пројеката. Учествује у дистрибуцији штампаног материјала. Обављање административно-техничких послова везаних за функционисање Одељења и програмских активности, као што су: планирање и благовремено обезбеђивање потреба за канцеларијским и другим потрошним материјалом, неопходним за функционисање Одељења у сарадњи са запосленима у Одељењу, комуникација и пословна коресподенција са учесницима у спровођењу програма и другим заинтересованим странама, организовање и одржавање база контакт података учесника у реализацији програма и пројеката, као и свих кључних актера за спровођење програма и пројеката. Учествује у изради система електронског архивирања целокупне документације уз организовање и спровођење јасног система чувања документације, публикација и других штампаних материјала. Обавља и друге  послове  по налогу шефа Одељења.

 

Услови:

  • средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору,
  • знање рада на рачунару,
  • знање писаног и говорног енглеског језика,
  • организационе способности.

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСTEХНИЧКИ СЕКРЕТАР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије