Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст.1 тач.3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Службени гласник РС» бр. 106/2018), расписује се

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

Једног (1) здравственог радника са вишом медицинском школом, високом струковном  школом  или средњом медицинском школом (медицинска сестра-техничар) до 6 месеци, због повећаног обима посла

 

Радно време: пуно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште 

Услови:

 1. Завршена виша медицинска школа,висока струковна школа здравствене струке или средња медицинска школа
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

 


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој мед.школи и високој струковној школи здравствене струке или средњој медицинској школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

Пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, доставити на адресу: Дом здравља Житиште, ул. И. Л. Рибара 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

На основу члана 7. ст.1 тач.3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Службени гласник РС» бр. 106/2018), расписује се

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

Једног (1) фармацеутског техничара до 6 месеци, због повећаног обима посла

 

Радно време: пуно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште 

Услови:

 1. Завршена  средња медицинска школа-одсек фармацеутски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-одсек фармацеутски техничар
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

Пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, доставити на адресу: Дом здравља Житиште, ул. И. Л. Рибара 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

Директор Дома здравља Житиште

Китареску др Дојнел