Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ Меленци

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015), člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 11.02.2019. godine raspisuje se sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne radnice Stanić Jovane iz Elemira do njenog povratka na rad, za radno mesto:

 

VIŠI  FIZIOTERAPEUT-1 izvršilac

 

II USLOVI:  

VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,

prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;

prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,

podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,

u svom radu primenjuje jedinstvenu  doktrinu struke u Bolnici, 

vodi evidenciju izvršenh usluga,

učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,

obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,

radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST

-za svoj rad odgovoran je višem fizioterapeutu-glavnom terapeutu Bolnice.         

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

telefon za informacije : 3150402

 

 v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk