Здравствени центар Ужице

а основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 1076 од               11.02.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

                       

            ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на инфективном одељењу  ................. 1 извршилац

                         

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинске сестре техничара на инфективном одељењу – IV степен стручне спреме,завршенa медицинска  школа,смер медицинска сестра  и положен стучни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић