Институт за неонатологију

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/218) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију број 319/1 од 07.02.2019. године, расписује се

 

                                                  О  Г  Л  А  С

                             ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

                               Један извршилац на послове Возач санитетског возила

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

            Услови за заснивање радног односа:

-  средње образовање,   КВ возач,  IV или III степен;      

- возачка дозвола Б категорије.

Опис послова:

 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински              неопходан;
 • води евиденцију путних налога, евиденцију о набавци и утрошку горива, мазива, ауто делова, ауто гума и другог потрошног материјала за потребе возила по распореду који одреди шеф Одсека.
 • врши послове осигурања и регистрације возила и пријављивање штета на возилима по распореду који одреди шеф Одсека.
 • стара се о текућем одржавању исправности возила и инсталација у возилу којим управља.
 • помаже помоћном раднику приликом утовара и истовара робе коју превози, а по потреби и сам врши послове утовара и истовара робе коју превози, а које су мањих количина, димензија и појединачне тежине.
 • отклања мање кварове на возилу и инсталацијама у возилу, за које није потребна стручност аутомеханичара.
 • одржава хигијену возила.
 • помаже транспортној сестри у уношењу, изношењу и преношењу транспортног инкубатора.
 • обавља и друге послове превоза по налогу шефа Одсека, а у оквиру свог степена стручне спреме и стручних способности.
 • у извршавању својих послова и задатака непосредно сарађује са главном сестром Одељења пријема и специјализованог транспорта Института.

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

            - фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - фотокопију возачке дозволе Б категорије

            - кратку биографију (молба- ЦВ)

 

             Пробни рад у трајању од три месеца.

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежне здравствене установе дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски