Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године (Закључак 51 број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 Помоћног радника - I групе на неодређено време у Одсеку за одржавање медицинске опреме, медицинских постројења и гасова под притиском у Одељењу за техничке послове са најмање 6 месеци радног искуства, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за кувара су:

 • сертификат за одржавање гасних станица и инсталација за медицинске гасове
 • радно искуство у струци од најмање 6 месеци

 

Критеријуми:

 

 1. радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду) од најмање 6 месеци
 2. оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању
 • сертификат за одржавање гасних станица и инсталација за медицинске гасове
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; оверену фотокопију: дипломе о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 Помоћног радника - I групе на неодређено време у Одсеку за одржавање медицинске опреме, медицинских постројења и гасова под притиском у Одељењу за техничке послове“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић