Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу члана 18. и 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш  члана 131. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр.107/2005,72/2009-др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014 и 113/117 ) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

 

ПОНИШТАВА СЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 03-16683/3 од 31.12.2018. године

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

               Поништава  се  оглас за пријем у радни однос  на неодређено радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

Помоћни радник на нези болесника - са  завршеним основним образовањем  - за једног извршиоца.

 

Опис послова:

  • Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих;
  • Свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл;
  • Одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти;
  • Стара се за што химанији и стручнији однос према пацијенту;
  • Услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба;
  • Помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије;
  • Ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника службе, шефа одсека, лекара специјалисте, главне сестре, одговорне сестре у служби и одговорне сестре на одсеку;
  • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику службе, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри, одговорној сестри у служби  и одговорној сестри на одсеку.

 

               Институт за лечење и рехабилтиацију“Нишка Бања“ Ниш  је 27.12.2018. године објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време (до 28.02.2019. године ) за једног извршиоца на радном месту  Помоћни радник на нези болесника.

 

Комисија се по Решењу директора  од 25.01.2019. године бр. 03-16683/4 дана 04.02.2019. године састала и  отворила пријаве  кандидата којих је било укупно пет. Четири кандидата нису приложила сведочанство о завршеној основној школи како је тражено у огласу.  Само један кандидат је имао целокупну докуметацију тражену огласом.

 

 Комисија је утврђено чињенично стање констатовала записнички, и са утврђеним чињеничним стањем  је упознала директора Института. Међутим,  имајући у виду да се на оглас пријавило пет кандидата, да  четри кандидата нису доставила сведочанство о завршеној основној школи (непотпуна докуметација)  и да само један кандидат испуњава услове огласа, да из наведеног разлога није било могуће извршити адекватан избор кандидата донета је одлука да се Оглас објављен 31.12.2018. године број 03-16683/3 поништи.

Поука о правном леку: Кандидат незадовољан овом Одлуком може да покрене  спор пред Основним судом у Нишу у року од 60 дана од дана достављања Одлуке.

                                             ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                           

                                                                           Проф др Марина Дељанин Илић