Дом здравља „Др Сава Станојевић“

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и на основу Одлуке директора  02-бр. 115/1 од 07. 02. 2019. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, ради замене привремено одсутних запослених,  и то:                 

  1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

  • Спремачице.................................................. 2 извршиоца

 

Опис послова :

        -     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-    обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

             

           Услови за пријем у радни однос кандидата су:

  • основно образовање

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију сведочанства о завршеној основној  школи

 

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља и огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150

 

            Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

                                                                                               Д и р е к т о р,

                                                                                      Др Радован Поповић, спец.

                                                                                           ургентне медицине