Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1551/2018-02 од 27.12.2018. године (Закључак 51 број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 Кувара / посластичара у Одељењу исхране на неодређено време,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и радним искуством од најмање 1 године на траженим пословима

 

Услови за заснивање радног односа за кувара су:

 • завршена средња школа - смера - кувар
 • радно искуство у струци од најмање 1 године

 

Критеријуми:

 

 1. радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду) од најмање 1 године
 2. оцена на разговору

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи смера кувар
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

 Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2, доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), оверену фотокопију: дипломе о завршеној о завршеној средњој школи смера кувар; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место кувара/посластичара у Одељењу исхране“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић