Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-11582/2018 од 30.11.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1436/2018-02 од 17.12.2018. године и  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1551/2018-02 од 14.01.2019. године и кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 Доктор медицине

    (VII/1 степен стручне спреме) ...........................................................3 (три) извршиоца

 

Поред општих услова превиђених  законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
 • Положен стручни испит
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије или Решење о упису у Комору

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита)
 • оцена на разговору

 

Опис послова: Утврђен Правилноком о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком  биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Фотокопија лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе Србије
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас, (са  назнаком за радно место)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Са кандидатима који испуњавају услов за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић