Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-11582/2018 од 30.11.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1436/2018-02 од 17.12.2018. године и  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1551/2018-02 од 14.01.2019. године и кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

За  рад у Општој болници „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Педијатријска сестра-техничар за рад на одељењу опште хирургије

      (IV степен стручне спреме)  ............................................... један (1) извршилац

 

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - смер педијатријски
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара

Критеријум:

 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци(подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита)
 • оцена на разговору

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом (обавезно навести радно искуство), контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, смер – педијатријска сестра-техничар
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, општи смер

 (IV степен стручне спреме)  .......................................................... један (1) извршиоца

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,                      смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала – Смед. Паланка.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас (са назнаком за радно место), или, лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“.

Са кандидатима који испуњавају услов за пријем у радни однос,комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештине) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић