Дом здравља Владичин Хан

На основу чл. 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ број 106/2018), Кадровског плана  и измене кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Владичин Хан за 2018 годину  бр. 112-01-200/2018-02 од 26.10.2018 године и Закључка 51 бр. 112-11582/2018 од 30.11.2018 године Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање,  Дом здравља Владичин Хан расписује:

 

 

                                                                ЈАВНИ ОГЛАС

                                                        за пријем у радни однос

 

 

              Једног возача санитетског превоза  на неодређено време са пуним радним временом.

 

      Услови:

         -  средња  стручна спрема

         -  возачка дозвола „Б“ категорије

 

            Опис послова утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Влаадичин Хан.

 

       Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству, оверена фотокопија возачке дозволе, оверена фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству.
  • Кандидат који буде изабран и са којим буде закључен уговор о раду накнадно доставља лекарско уверење за рад.
  • Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова за оглас (оверене фотокопије) достављају се на адресу: Дом здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан  са назнаком за правну службу.

 

      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 

Дом здравља Владичин Хан

Директор

Петровић Кристина