Дом здравља Нови Бечеј

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), и сагласности Министарства здравља бр.112-01-46/2019-02 од 04.02.2019. године, Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-257 од 11.02.2019. године, директор Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ следећег кадра:

- 1 доктор медицине (висока стручна спрема) за рад на радном месту одељења опште медицине са кућним лечењем: доктор медицине изабрани лекар.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-571 oд 23.03.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) су:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

 

       Уз пријаву се подносе у фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању;
  • Уверење о положеном стручном/приправничком испиту;
  • Лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом;
  • Доказ о радном искуству.

 

IV

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду, достави документа у овереним фотокопијама.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове радног места за које се заснива радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

 

Оглас објавити на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на Огласној табли установе даном објављивања и на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју по објави на wеb страници Министарства здравља РС.            

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду. 

 

 

VIII

 

Пријаве са траженом документацијом се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј , ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

 

 

ДIРЕКТОР

Дома здравља Нови Бечеј

др Жарко Ђорђевић