Институт за реуматологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 106/2018) и члана 22. Статута Института за реуматологију, директор Института расписује оглас:

 

 

 

  1. 1. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, на одређено време, у трајању од 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом (један извршилац)

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

- средње образовање

Додатна знања

-знање рада на рачунару

                                                                                                                 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.      

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање,  на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов