Дом здравља „Чачак“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, овлашћења из члана 22. Статута Дома здравља ,,Чачак“ Чачак, у  складу са Кадровским планом за 2018-у годину и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС број 112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017.године и 112-01-00597/2018. од 15.06.2018.године директор  Дома здравља ,,Чачак“  Чачак  расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

 

 

       1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ (СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ РАДА) - 1 извршилац, висока  стручна  спрема - Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

2.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  - 1 извршилац, висока  стручна  спрема ,  Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

3.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ - 1 извршилац, висока  стручна  спрема -   Служба за кућно лечење и негу

4.МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА - ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ– 1 извршилац,  средња  стручна спрема  , Служба за кућно лечење и негу

 

5.ВОЗАЧ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ - 1 извршилац,средња стручна спрема, Служба за хитну медицинску помоћ и  санитетски превоз

 

Опис послова за горе наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ,,Чачак“ Чачак.

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 1:

 

 а) Стручна спрема/образовање – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицине рада, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицине рада, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 – стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

За радно место под редним бројем 1 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном Mедицинском  факултету
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  стручном испиту
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  специјалистичком  испиту
 • оверена фотокопија лиценце  или решења о упису у лекарску комору  Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 2:

 

а) Стручна спрема/образовање

 – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.     

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 - стручни испит;

 - лиценца;

  - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

За радно место под редним бројем 2  кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном Mедицинском  факултету
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце  или решења о упису у лекарску комору  Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

 

 

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 3:

 

а) Стручна спрема/образовање

 – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.     

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 - стручни испит;

 - лиценца;

 - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

За радно место под редним бројем  3  кандидати  подносе :

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном Mедицинском  факултету
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце  или решења о упису у лекарску комору  Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 4 :

а) Стручна спрема/образовање

 – средње образовање          

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 - стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

 

За радно место под редним бројем 4 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену медицинске школе-општи смер
 • оверену фотокопију положеног стручног  испита
 • оверена фотокопија  лиценце  или решења о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

 

 

 

Услови  за заснивање радног односа под редним  бројем  5:

 

 а) Стручна спрема/образовање

   – средње образовање        

   б) Додатна знања/испити/радно искуство

 • возачка дозвола B категорије

 

  За радно место под редним бројем  5  кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању
 • возачка дозвола B категорије

 

Пријаве на оглас предају се поштом или лично у пријемној канцеларији од  07-15 часова радним данима или  поштом на адресу, Улица Веселина Миликићa број 9 у Чачку, у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Чачку. са назнаком: «Пријава по огласу за заснивање радног односа»

 

Уз потписану пријаву на оглас са кратком биографијом приложити доказе о испуњености услова.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

  

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор у року  од 30 дана,  од  дана   истека рока  за пoдношење  пријава   кандидата .

 

За све информације можете се обратити на телефон  032-223-660.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

др Александар Пајовић