Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Фармацеутски техничар, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове фармацеутског техничара, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;
 • проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;
 • спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;
 • спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;
 • правилно одлаже фармацеутски отпад.
 • обавља послове фармацеутског техничара;
 • стара се о квалитету и квантитету приспећа, преузимања и издавања санитетског и потрошног материјала, уградног материјала, хемикалија и реагенаса;
 • одговоран је за смештај и чување лекова, при чему је у обавези да у сваком моменту води рачуна о њиховом квалитету;
 • врши интерну контролу квалитета лекова и потрошног материјала;
 • води евиденцију комплетним књижењем улазних фактура и излазних одељенских требовања;
 • врши административне послове у апотеци;
 • учествује у изради месечних извештаја;
 • води рачуна о утошку и стању лекова и потрошног материјала;
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и евиденције;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • води рачуна о инвентару и одржавању истог;
 • придржава се свих прописаних мера заштите на раду;
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад је одговоран руководиоцу организационе јединице и главном фармацеутском техничару.

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове фармацеутског техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме

- положен стручни испит

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.