Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

     На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Закључком 51 број:112 – 12610/2018 од 25. децембра 2018.године, Комисије за давање  сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  вршилац дужности директора Клинички- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНO МЕСТO

 

 

1.Медицинска сестра – техничар, рад на неодређено време ( 15 извршилаца )                                                                

 

           

  Опис радног места под 1:

 

  Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару Одељења – Одсека.

             

 

   Услови под 1:

   - Средње образовање, у складу са Каталогом радних места;

   - Стручни испит;

   - Лиценца;

   - Знање рада на рачунару

   - Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

 

       Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место под  1 подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи,оверену копију уверења о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу бографију са пропратним писмом.

        

      Пријаву доставити на адресу;КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана

 Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8 

 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“и на сајту Министарства здравља.