Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска бања, ,  вд директор

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

објављује

О Г Л А С


  1. 1. Радно место : РЕЦЕПЦИОНEР , на одређено време  ,  у трајању од 3 месеци са пуним радним временом  ..............1 извршилац.

 

               Услови: средње образовање у трајању од четри године (економске- туристичке струке), знање рада на рачунару, знање једног страног језика.    

Опис послова:

- прима и смешта госте у објекте;

- евидентира долазак и одлазак гостију;

- попуњава пријаве боравка страних гостију;

- проверава собе пре одласка гостију ради утврђивање евентуалних оштећења, и позива мајсторе ради отклањања квара;

- обавља наплату услуга.

- води рачуна о чистоћи и реду рецепције и око рецепције,

- води рачуна о свим посетама и лицима која нису пријавила боравак у собама,

- предузима мере око наплате штете коју гост причини

- даје информације гостима о услугама које болница пружа и

- друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

  1. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

            –  оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
            – уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
            – извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

            - фотокопија личне карте;

           

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , и на web страници Министарства здравља, задњи дан за подношење пријава је 28.02.2019. године .
    Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања;

            Ул. Краља Милана број 16; 16246 Сијаринска бања.

Додатне информације могу се добити на телефон: 016/895-153 ; 064/ 8951220

У Сијаринској бањи                                                                  ВД.ДИРЕКТОР -а

19.02.2019. године                                                         Прим. др Зоран Раденковић, физијатар