Дом здравља Гроцка

                     На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010) и овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са Кадровског плана за 2018-ту годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, као и дописом Министарства здравља РС Број:112-01-1270/2018-02 од 19.новембра 2018.године, којим је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља Закључом 51 број:112-10323/2018 од РС од 29. октобра 2018. године, дала сагласност за пријем у радни однос оглашеног кадра у ДЗ Гроцка,   директор Дома здравља доноси

 

 

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следеће радно место:

1) У Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем у ДЗ-а Гроцка:

  • 1 доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 

За радно место доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме, кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет(звање доктор медицине- VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит.

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктор медицине, подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради  објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.                                

                           

                                                                                                    Директор

                                                                                    с.р. др Небојша Благојевић