Општа болница Мајданпек

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018) , члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, Сагласности Министарства здравља од 3.10.2018.године број: 112-01-00597/2018-02, Одлуке директора о пријему радника број: 973 а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину (тачка 3. Став три )

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

            За радно место:

 

 • Дипломирани правник -  1 (један) извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.Гласник РС“ број 24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

1.Стручна спрема/образовање:  

Високо образовање :

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 1. Додатна знања / испити / радно искуство :

- познавање рада на рачунару,

- радно искуство до 3 године.

 

 1. Предност имају кандидати

 

- са правосудним испитом;

- са државним испитом;

- радно искуство код корисника буџета ( здравство, просвета ).

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету,
 • Доказ о положеном правосудном испиту,
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци)
 • Потврду да није осуђиван,
 • Доказ о радном искуству,
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење).

 

Пријаву са документацијом доставити лично или на адресу:  Општа болница Мајданпек, Капетанска 30, 19250 Мајданпек, са назнаком „пријава на оглас“.

 

 

 

                                                                                                в.д. Директор

                                                                                   др мед. спец.Никола Стефановић,

                                                                                    специјалиста интерне медицине