Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – Закључак 51 Број: 112-12610/2018 од 25.12.2018.год и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 147/1, бр. 277/1 и бр. 290/1 све од 21.01.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос за следећа радна места

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на одржавању опреме, инсталација и уређаја, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: одржавање, пуштање у рад и отклањање кварова на опреми, инсталацијама и уређајима из делокруга своје струке; старање о стању алата и уређаја; старање о стању залиха; евидентирање података и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци мед Градимир Богдановић