Здравствени центра Зајечар

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.106/18) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 1 (једног) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за општу медицину у Дому здравља у Зајечару, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности,

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

ВСС (VII степен) – Медицински факултет,

         положен стручни испит и

         возачка дозвола Б категорије

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                    Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

                                                                                                 В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                Др Мирослав Стојановић