Апотека Параћин

            На основу члана 8.Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локале смоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),  АПОТЕКА   ПАРАЋИН  дана 19.02.2019.године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

       

          1.ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ,  један  (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са пуним радним временом,  на пословима радног места Магистар фармације   за рад у Апотеци Параћин.

           

        Услови за заснивање радног односа на одређено време:

 

         1.Високо образовање-фармацеутски факултет

- интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

           2.стручни испит;

           3.лиценца;

  1. најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

 

            Заинтересовани кандидати подносе за радно место:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

           -фотокопију уверења о држављанству

           -фотокопију дипломе или уверења о завршеном фармацеутском факултету

           - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

           -фотокопију лиценце за самосталан рад у струци или фотокопију решења о упису у Комору.

           -доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

 

          Кандидати подносе напред наведеу документацију у неовереним копијама.

 

 Запослени  обавља послове у складу са описом послова датих у Правилнику о систематизацији иорганизацији послова код Апотеке Параћин.

          

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Апотеке Параћин или послати на адресу:

 

         Апотека  Параћин Ул.Краља Петра Првог број 69, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО

ДИПЛ.ФАРМАЦЕУТА

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062-562-654

         Директор

       Апотеке  Параћин

       Надица Секулић, дипл.пх