Дом здравља «Ковачица»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-46/2019-02 од 13.02.2019.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-655/2019 од 25.01.2019.г. и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 166/19 од 19.02.2019.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

  1. Возач санитетског возила – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

  • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и упис у Именик Лекарске коморе

За радно место из тачке 2. Огласа:

  • Возач санитетског возила – средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

за радно место под бројем 1:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; доказ о упису у Именик Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда, не старије од 6 месеци).

 

за радно место под бројем 2:

  • диплома - уверење о завршеној средњој школи; фотокопија возачке дозволе Б категорије; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда, не старије од 6 месеци).Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић