Специјална болница за плућне болести "Озрен"Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на oдређено време  од 3 месеца  због повећаног обима посла,  са пуним радним временом  и то :

 

Здравствени неговатељ - 1 извршилац

 

Опис посла: Обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената,врши транспорт тешко покретних и непокретних пацијената, пресвлачи пацијенте и болесничке постење, помаже у исхрани пацијената,транспортује пацијенте на консултативне прегледе, ради у ноћној смени као ноћни болничар, празни и дезификује ноћне посуде (гуске и лопате).

 

 Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-  завршена средња школа  – здравствени неговатељ III степен стручности

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи III степен стручности, здравствени неговатељ.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за здравственог неговатеља" или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић