Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

 

(за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 24 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања...............................................................……………2. извршиoца

 

 

 

Опис послова:

 

 • обавља послове доктора медицине,
 • учествује у раду одељења,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама стања болесника,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију,
 • за свој рад одговара начелнику одељења.

 

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

Високо образовање: На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • Стручни испит,
 • Лиценца,
 1. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,
 2. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

 1. Уговор о раду се закључује на одређено време ;
 2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас.                                                  О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан