Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања,

 На основу члана 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 106/18), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број  број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-69/17-1 од 17.01.2017.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  291/19 од 22.02.2019.год, расписује се:

 

ОГЛАС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- медицинскa сестрa/техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на одређено време до повратка медицинске сестре/техничара са породиљског одсуства и одсуства рaди неге детета, са пробним радом у трајању од једног месеца.

 

Опис посла медицинске сестре/техничара:

Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима , у складу са праксом и стандардима савремене неге, о чему води прописану медицинску документацију.

Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације.

Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова.

Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама.

Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијенте и обавештава лекаре о стању

 пацијената.

Прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље.

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјале за рад.

Спроводи мере за спречавање интрахоспиталне инфекције.

Учествује у набавци потребног материјала.

Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин.

Обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденцију, узима лабораторијски материјал).

Прикупља излучевине за лабораторијске анализе.По потреби иде у пратњу болесника.

Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- IV степен стручне спреме: средња медицинска школа-општи смера

-положен стручни испит за медицинску сестру

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-oригинал или оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију)

-потврду односно уверење да није осуђиван не старије од шест месеци (оригинал или

  оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу (оригинал или оверену копију)

-CV

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање  и  сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 10  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

ВД Директора

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

 др Вања Балшић