Дом здравља Алибунар

На основу члана 19. Статута Дома здравља Алибунар, члана 7 и 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија Аутономна Покрајина и јединица Локалне самоуправе( „СЛ.гласник РС“ бр. 106/2018) и члана 1. став 3. Тачка 2, Уговора о финансирању послова у области здравствене заштите за 2019.год. са Општином Алибунар   Директор Дома здравља Алибунар расписује

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 Доктора опште медицине за рад у  Дому здравља Алибунар на одређено време  до три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, број извршиоца –2.

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова             одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

            Завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме, положен стручни          испит и положен возачки испит "Б" категорије.

 

Кандидати достављају:

            - пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,

            - лекарско уверење о општој здравственој способности,

            - извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,

            - уверење да се против њих не води кривични поступак издате од Суда,

            - оверену фотокопију дипломе,

            - оверену фотокопију о положеном стручном испиту,

            - фотокопија личне карте,

          - оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Пријаве на оглас слати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије.

На разговор ће били позвани само кандидати који улазе у ужи круг.

По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

Д и р е к т о р,

Др Динка Кожокар Даждеа