Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /9 од  26.02.2019.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Виши физотерапеут – 1 извршилац на одређено време, у трајању до 6 меасеци, са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију - због повећаног обима послова
 2. Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицину, због повећаног обима послова
 3. Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицину, ради замене одсутних  запослених за време спречености за рад преко 30 дана
 4. Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицину, ради замене одсутне  запослене за време коришћења неплаћеног одсуства
 5. Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за болести уха, грла и носа, ради замене одсутне запослене за време коришћења неплаћеног одсуства
 6. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац на одређено време,у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране, због повећаног обима послова
 7. Перач/перачица лабораторијског посуђа – 1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране, ради замене одсутних  запослених за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 – Високо образовање- завршене  основне студије првог степена  за физиотерапуете (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или завршене основне  студије за физиотереуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у наведеном занимању  и поседовање лиценце.

 

Опис послова под редним бројем 1-спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 2, 3, 4 и 5 – завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројем 2, 3, 4 и 5: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 6  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 6 :  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 7  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 7 :  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;одржава хигијену  и дезинфикује радние  површине у лабораторији;на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.Чисти, пере, уређује, дезинфикује све просторије и нус просторије организационе једициице

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој школи за више физиотерапеуте
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  2, 3, 4 и 5 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  6 и 7 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић