Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

На основу Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-435/2019 од 26.02.2019.године, расписује се следећи

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом

     Назив посла: Виша медицинска сестра –техничар у поливалентној патронажи

        Опис посла:

Спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара у амбуланти и на терену, обавља патронажне посете трудница, породиља, бабињара, новорођенчади, одојчади, мале и предшколске деце, особа старијих преко 65 година, особа оболелих од активне туберкулозе, заразних и незаразних болести, малигних болести, шећерне болести, КВО, особа са инвалидитетом, жене генеративног доба а све у складу са садржајем и обимом превентивних мера у области примарне здравствене заштите. Сарађује са школама, предшколским установама, организацијом Црвеног крста, хуманитарним организацијама, Центром за социјални рад и месним заједницама, учествује у програму на спречавању и сузбијању заразних болести, обучава новопримљене раднике и приправнике, континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања, контролише одлагање медицинског отпада. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

        Услови:

Високо образовање- на основним студијама првог степена (струковне/ академске) студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

1.Виша Медицинска школа

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе

4.Положен возачки испит ,,Б,, категорије

5.Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој  медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе и фотокопију возачке дозволе.  

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

 

ВД  ДИРЕКТОРА

Др Радомир Ерић