Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' -Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-734/2017-02 од 28.06.2017. године (Закључак 51 број 112-5877/2017 од 27.06.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средсава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 инжењера електротехнике за рад на пословима Руководиоца послова инвестиционог и техничког одржавања у Служби за техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и најмање 5 година радног искуства на траженим пословима

 

 

Услови за заснивање радног односа немедицинског радника су:

 

 1. VII степен стручне спреме – завршен факултет (ЕТФ)
 2. знање рада на рачунару
 3. радно искуство на траженим пословима од најмање 5 година (пожељно радно искуство у здравственој установи у раду са медицинском опремом)

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

 • фотокопију доказа о завршеном факултету – диплома или уверење
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • доказ о радном искуству на траженим пословима од најмање 5 година (које се доказује искључиво Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико кандидат исту поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

 • доказ о општој здравственој способности, оверену фотокопију: дипломе о завршеном факултету; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), и радну књижицу уколико је кандидат поседује (због израчунавања стажа).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 инжењера електротехнике за рад на пословима Руководиоца послова инвестиционог и техничког одржавања у Служби за техничке и друге сличне послове".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић