Дом здравља Апатин

На основу одредаба члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018), а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време  

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– изабрани лекар 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до једне године за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце.

Опис посла: директно прима задатке од начелника службе и њему је одговоран за извршење истог, обавља куративне прегледа школске деце, обавља превентивне прегледе школске деце, учествује у спровођењу плана и програма вакцинације школске деце, обавља прегледе школске деце у циљу утврђивања постојања евентуалних контраиндикација за апликацију вакцине, здравствено васпитни рад школске деце – индивидуални и групни.

 

      Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

      Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању

      доктора медицине.        

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија лиценце.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 06.03.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав