Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1095/2018-02 од 02.10.2018. годнине (Закључак 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине-клиничког лекара су:

 

 1. медицински факултет
 2. положен стручни испит

Критеријум:

 • просечна оцена студирања,
 • одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија,
 • одбрањена докторска теза,
 • радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)
 • оцена на разговору (интервју).

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адресом,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у лекарску Комору Србије,
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверена фотокопија: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 доктор медицине - клинички лекар за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић