Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17, 95/18 – др. пропис), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 самосталног интерног ревизора на одређено време

ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла – повећаног обима посла (најдуже до 24 месеца) у Интерној ревизији

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за самосталног интерног ревизора су:

 • Економски факултет – високо образовање:
 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • најмање три године радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија.

 

Критеријуми:

 1. радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду) од најмање три године према пропису којим се уређује интерна ревизија
 2. оцена на разговору

 

Опис посла:

 • пружа стручну подршку при изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана ревизије/припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије,
 • пружа стручну подршку у процени области ризика;
 • утврђује предмет интерне ревизије - услуге уверавања, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије,
 • утврђује садржај ревизорских програма и начин извештавања у појединачним саветодавним услугама,
 • припрема планове обављања појединачних аранжмана интерне ревизије - услуга уверавања и саветодавних услуга,
 • спроводи ревизорске процедуре у складу са методологијом рада интерне ревизије,
 • обавља појединачне аранжмане интерне ревизије,
 • обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке,
 • пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне ревизије путем писаних или усмених извештаја,
 • подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије, руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације),
 • сачињава периодичне и годишње извештаје/сачињава и доставља руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) годишњи извештај о раду интерне ревизије коришћењем упитника који припрема и објављује.

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеном Економском факултету
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство у струци од најмање три године према пропису којим се уређује интерна ревизија (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о општој здравственој способности; оверене фотокопије: дипломе; извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко презиме); неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом); картице текућег рачуна; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству), као и картицу здравственог осигурања.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 1 самосталног интерног ревизора”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић