Дом здравља Гроцка

На основу чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18), овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са са Кадровског плана за 2018-ту годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, директор Дома здравља доноси

 

О Д Л У К У О  П О Т Р Е Б И   З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време у Дому здравља Гроцка, за следећа радна места:

 

  • 2 доктора медицине са VII1 степеном стручне спреме  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

За радно место доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме, кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет(звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит.

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктор медицине, подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

 

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

 

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.           

 

 

Директор

с.р. др Небојша Благојевић