Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу члана 7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/18), члана 9 Појединачног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 196 од 18.01.2016.године, Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији града Ниша за 2019.годину (“Службени лист града Ниша број 126/2018),  Уговора о обезбеђивању финансијских средстава за вршење оснивачких права, бољу кадровску обезбеђеност и спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша у циљу боље доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите број 278/2019-01 од 01.02.2019.године и број 430 од 01.02.2019.године, Сагласност Градоначелника Града Ниша број 516-1/201901/3-47/2019 од 27.02.2019.године,  Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  бр. 836  од 28.02.2019.године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла – у трајању најдуже  до 31.12.2019.године

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла – у трајању најдуже   до 31.12.2019.године   за следећа радна места :

 

Доктор медицине за рад у Служби опште медицине

          -2 извршиоца

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017).

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 1043  од 23.03.2018.године :

  • завршен Медицински факултет
  • положен стручни испит
  • лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору

 

IV

 Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеном Медицинском факултету
  • потврда о положеном стручном испиту
  • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

-лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

-фотокопија личне карте

-извод из матичне књигне венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

-потврда издата од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,

-доказ о радном искуству у Установама примарне здравствене заштите на истим пословима укључујући и волонтерски рад,

-писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”.

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд)

-извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

ДИРЕКТОР

 

др Слађана Мајкић

спец.мед.рада