Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

  • НК-радник- 2 извршиоца, ради обављања послова Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге са следећим описом посла:

Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;одржава хигијену у административним просторијама,одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине равствене установе;обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравстене установе. Сакупља прљав веш, носи и предаје на прање, чист веш прима и враћа на одељење-одсек.. Опслужује болеснике гускама и пере их и дезинфикује. По потреби  помаже у одржавању личне хигијене тешких болесника, и пресвлачењу и намештању постељног рубља. У зимским месецима чисти снег на свом спрату-тераси и испред болнице У ноћној смени обилази одељења и остале

просторије, обавештава дежурно медицинск о захтевима болесника или о уоченим неправилностима у болници.  Води рачуна о обезбеђењу болничких просторија од пожара, поплава и сл.  Односи медицински отпад од места настајања до постројења за прераду медицинског отпада..На очном одељењу поред описаних задатака обавља и друге послове, чисти и

одржава круг одељења, у зимској сезони стара се о грејању. Обавља и друге послове у својој струци по налогу главне медицинске сестре-техничара болнице.За свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару одељења-одсека и главној медицинској сестри-техничару здравене установе.

 -Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за спемача " или лично у просторијама Болнице.

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић