Дом здравља „Нови Београд“

У складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.106/18)

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 

-  Виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажиједан извршилац на одређено време, са пуним радним временом, уз пробни рад у трајању од три месеца.

 

 Услови: Виша медицинска школа или Висока здравствена школа струковних студија, положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци  радног искуства у звању више односно струковне медицинске сестре/техничара.

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

 

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д.директора

Др Божица Новаковић