Дом здравља Сечањ

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. („Службени гласник“ РС бр. 1/15),  расписује се

 

ОГЛАС
за послове

  1. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

 

Број извршилаца: 1.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ.

            Услови за заснивање радног односа:

  1. Завршена средња школа
  2. Положен возачки испит „Б“ категорије
  3. Да је држављанин Републике Србије

 Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Уверење о држављанству
  • Лекарско уверење о претходном периодичном прегледу

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Шешлија др Јасмина