Општа болница Мајданпек

                   На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018) , члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, датом сагласношћу Комисије за кадрове здравствених установа број 112-01-53/2019-02 од 18.02.2019.године, а у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину,

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

 

            За радно место:

 • Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства – 1 (један) извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.Гласник РС“ број 24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

- завршен медицински факултет,

- положен стручни испит за доктора медицине,

- завршена специјализација из гинекологије и акушерства,

- положен специјалистички испит,

- поседовање лиценце за рад (или решења о упису у Комору) као специјалиста гинекологије и  акушерства .

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,
 • Оверену фотокопију лиценце,
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци),
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић, 

специјалиста интерне медицине