Клиника за стоматологију Војводине

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( “Сл. Гласник РС” бр. 106/2018 ), и Одлуке в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине бр. 01-74/1-2019 од дана 25. 02. 2019. године.

 

Клиника за стоматологију Војводине

Хајдук Вељкова 12, Нови Сад

 

о б ј а в љ у ј е:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

 

1) зубни техничар у Служби за стоматолошку протетику са зубном техником, на одређено време у трајању до 3 месеца, због повећаног обима посла ( 1 извршилац ).

 

Опис посла:

 • израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;
 • припрема лабораторију за зубну технику за рад;
 • сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;
 • репарише протетску надокнаду.


Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 • средња стручна спрема  ( IV ССС, средња медицинска школа - смер зубни техничар );
 • положен стручни испит за здравствене раднике;
 • лиценца за рад или решење о упису у именик издатог од надлежне Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Уз пријаву на јавни конкурс са кратком биографијом, адресом пребивалишта, е-маил адресом и контакт телефоном, кандидати подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому о завршеној средњој медицинској школи - смер зубни техничар;
 • уверење/потврду о положеном стручном испиту за здравствене раднике;
 • лиценцу или решење о упису у надлежну Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије;
 • извод из матичне књиге венчаних ( уколико је промењено презиме );
 • очитану личну карту;
 • радну књижицу уколико је поседују или други доказ о радном искуству кандидата.

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије тражене документације.

 

O извршеном избору изабрани кандидат ће бити обавештен најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.


Пријаве на оглас се могу поднети лично у Клиници за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, Нови Сад, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова, или послати поштом на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком:  „Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос“.

 


Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос ( претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

 

О коначном избору кандидата одлучује директор Клинике за стоматологију Војводине.

 

Клиника задржава право да расписани оглас стави ван снаге, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови„ Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.


Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 


В.Д. Д И Р Е К Т О Р А

КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Татјана Пушкар