Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12611/2018 од  25.12.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-1412/1 од 06.03.2019 године, расписује се:

                                                   ЈАВНИ ОГЛАС

                                           за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

  

 1. 1. Два ( 2 ) извршиоца на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до три месеца.

 

- Опис посла: самостално обавља анализе узорака вода, седимента, земљишта, отпада, ваздуха, хране и предмета опште употребе; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; ради са савременом инструменталном опремом; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; обавља едукацију кадрова; надзире рад лабораторијских техничара; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

 

 • Високо образовање:

            -на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

            -на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • Стручни испит

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство за испитивање хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање веде применом класичних аналитичких метода: волуметрија, електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, гравиметрија; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање анјона и катјона у води  и другим матриксима животне средине применом хроматографске технике: јонска хроматографија, одређивање Укупног оргаског угљеника (TOC); Искуство у примени стандарда ISO 17025, Претходно радно искуство за испитивање хемијских и физичко-хемијских особина намирница, Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање намирница применом  класичних аналитичких метода: електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, рефрактометрија, полариметрија, гравиметрија; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање намирница применом јонске хроматографије; Имунохемијске технике (анализа алергена и других протеина и малих молекула): ELISA, дот-блот, имуно-хроматографске техинке; Искуство у примени стандарда ISO 17025, валидација метода, QC/QA, учешће у међулабораторијским испитивањима и ПТ-у ).

 

 • Пожељно је доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном факултету;
 • уверење/потврда  о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

                                         

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић