Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015. и бр. 106/2018), Сагласности Комисије за кадрове здравствених установа по допису Министарства здравља бр.112-01-91/2019-02, Одлуке број  197/II Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Дефектолог, на одређено време, по основу замене привремено  одсутног  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Дефектолошки факултет, смер соматопед.

 

Радно искуство: 12 месеци у установама здравствене заштите секундарног или             терцијалног нивоа.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: диплома о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

ДИРЕКТОР

Др Мирјана Бошковић